Hướng dẫn đọc bảng giá trực tuyến Sàn GDCK Hà Nội

I. Ý nghĩa các cột trong bảng: “Mã CK” (Mã chứng khoán): Là mã giao dịch của các công ty cổ phần niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. “Trần” (Giá trần): Là mức giá cao nhất mà Continue reading

Hướng dẫn đọc bảng giá trực tuyến Sàn GDCK TP.HCM

I. Ý nghĩa các cột trong bảng “Mã CK” (Mã chứng khoán): Là mã giao dịch của các công ty cổ phần niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh. “Trần” (Giá trần): Là mức giá cao nhất mà Continue reading