Chứng khoán và cờ bạc

Những con bạc trên sàn chứng khoánchứng khoán

Góc nhìn dưới đây đề cập điểm những chung giữa chứng khoán và cờ bạc. Nó cho thấy trong cuộc sống người ta sẽ thành công ở lĩnh vực mà họ rành nhất, chứ không đánh đồng chứng khoán (1 thứ hợp Continue reading