Câu chuyện về chiếc vòng kỳ diệu

Chiếc vòng đặc biệt

“Có bao giờ ông nghe nói về một chiếc vòng kỳ diệu làm cho người hạnh phúc đeo nó quên đi niềm vui sướng và người đau khổ đeo nó quên đi nỗi buồn không?” Một ngày nọ, vua Salomon bỗng muốn Continue reading