Chỉ số tăng trưởng tiềm năng

Chỉ số tăng trưởng tiềm năng: G =RR x ROE Trong đó: RR= Tỷ lệ lợi nhuận giữ lại = 1 – (cổ tức/ tổng thu nhập ròng) ROE = thu nhập ròng / tổng vốn chủ sở hữu = thu nhập Continue reading