No Picture

Hệ số thanh toán

7 Tháng Bảy, 2013 Le Chinh 1

Chỉ số (hệ số) thanh toán gồm những hệ số sau: Chỉ số thanh toán hiện hành (current ratio): Đây là chỉ số đo lường […]