Ngạn ngữ ý nghĩa về tiền bạc

Tiền bạc

“Tiền không mua được hạnh phúc – Nhưng không có gì đảm bảo cho hạnh phúc tồn tại nếu như hết tiền”. Điều đó cho thấy đồng tiền luôn có một sức mạnh ảnh hưởng rất lớn đến mỗi người. Vì thế chúng ta luôn khao Continue reading