Đọc bảng cân đối kế toán

Cân đối kế toán doanh nghiệp

Đọc bảng cân đối kế toán ta có thể nhận định nhanh về quy mô của doanh nghiệp, tính tự chủ về mặt tài chính, cơ cấu sử dụng nguồn vốn,… Bảng cân đối kế toán kết cầu làm hai phần chính: Continue reading