No Picture

Giá trị sổ sách

5 Tháng Năm, 2013 Le Chinh 0

Chúng ta dùng thuật ngữ “giá trị ghi sổ” với hai ý nghĩa: Thứ nhất, xét về mặt kế toán đó là giá trị của […]