No Picture

Khối lượng giao dịch

22 Tháng Năm, 2013 Le Chinh 0

Giá cả trên thị trường được quyết định bằng cuộc đấu giữa cung và cầu theo nguyên tắc thuận mua và bán. Sự thuận mua […]