Đọc và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh

Đọc hiểu và phân tích báo cáo kinh doanh

Kết cấu Báo cáo kết quả kinh doanh chia hoạt động một doanh nghiệp thành 3 loại: hoạt động sản xuất kinh doanh chính, hoạt động tài chính và hoạt động khác. Báo cáo kết quả kinh doanh có 2 phần, phần Continue reading

Thu nhập ròng

Thu nhập ròng là tổng thu nhập của một doanh nghiệp, hay còn gọi là  lợi nhuận thuần. Thu nhập ròng được tính toán từ tổng thu nhập có điều chỉnh thêm các khoản chi phí hoạt động, khấu hao, lãi suất, Continue reading