MACD

Đường MACD

30 Tháng Sáu, 2013 Le Chinh 3

MACD là một viết tắt của Moving Average Convergence Divergence (Trung bình biến đổi phân kỳ hội tụ). Công cụ này được sử dụng để […]