Cơ bản về chứng khoán: IPO là gì?

Lợi ích của IPO

Bán cổ phiếu ra công chúng – IPO, hay phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu, là việc chào bán lần đầu cổ phiểu của công ty ra công chúng. Một công ty có thể huy động tiền bằng cách Continue reading