Đọc bảng cân đối kế toán

Cân đối kế toán doanh nghiệp

Đọc bảng cân đối kế toán ta có thể nhận định nhanh về quy mô của doanh nghiệp, tính tự chủ về mặt tài chính, cơ cấu sử dụng nguồn vốn,… Bảng cân đối kế toán kết cầu làm hai phần chính: Continue reading

Đọc và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh

Đọc hiểu và phân tích báo cáo kinh doanh

Kết cấu Báo cáo kết quả kinh doanh chia hoạt động một doanh nghiệp thành 3 loại: hoạt động sản xuất kinh doanh chính, hoạt động tài chính và hoạt động khác. Báo cáo kết quả kinh doanh có 2 phần, phần Continue reading

Hệ số – Chỉ số tài chính cơ bản

Chỉ số tài chính

Biết tính toán và sử dụng các chỉ số tài chính không chỉ có ý nghĩa với nhà phân tích tài chính, mà còn rất quan trọng với nhà đầu tư cũng như với chính bản thân doanh nghiệp và các chủ Continue reading

Phân tích và dự báo giá cổ phiếu

Dự báo giá cổ phiếu

Nhà đầu tư phải làm sao để nắm vững những vấn đề bản chất nhất của việc phân tích và dự báo giá cổ phiếu. Do đó phải xem xét toàn diện, tổng thể các nội dung chính yếu sau: 1/ Hãy phân Continue reading